O nas

O NAS

 

TWIKS

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych „TWIKS”

logo_twiks

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. i jest obecnie prężnie działającą instytucją zajmującą się głównie wspieraniem rozwoju zasobów ludzkich. TWIKS zrzesza ludzi aktywnie działających w sektorze pozarządowym, mających duże doświadczenie w organizowaniu projektów i zarządzaniu nimi.

Od lat nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez działalności w III sektorze. Nasze drogi życiowe prowadziły nas przez różne instytucje, zdobywaliśmy wiedzę i doświadczenie we wszystkich sektorach rynku, żeby teraz móc wspólnie wykorzystywać swój kapitał w działalności ngo. Naszym głównym mottem jest w grupie siła, stąd nasza otwartość na współpracę i wspólne realizowanie pomysłów, projektów, akcji. Od lat widzimy, że tylko wtedy wychodzą naprawdę ciekawe wydarzenia przynoszące założone rezultaty. Po latach pracy zaocznej, wieczorami i w weekendy doczekalismy się własnego biura i możemy całą energię poświęcać na działania TWIKS.

Poprzez realizowane projekty TWIKS stara się poprawiać sytuację mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, aktywizować grupy lokalne do rozwoju i działania oraz wspierać już aktywnie działające grupy nieformalne. Do tej pory Stowarzyszenie realizowało m.in. następujące projekty:

 • Morskie opowieści – warsztaty żeglarskie i rozwojowe dla trudnej młodzieży;
 • Tożsamość Młodego Szczecinianina – wsparcie grupy nieformalnej w realizacji pierwszego, samodzielnego projektu;
 • Akcja na zdrowie! – wspieranie osób z anoreksją, bulimią i innymi zaburzeniami odżywiania;
 • Sektor 3 – powołanie i współprowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
 • Terapia w piaskownicy – innowacyjny projekt adaptujący nową metodę psychoterapii znaną na całym świecie jako sandplaytherapy;
 • E_PERSONEL – szkolenia i staże dla osób bezrobotnych, w tym samotnie wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych;
 • E_PERSONEL 2 – szkolenia i staże dla osób pozostających bez pracy do 25 roku życia.

Celami Towarzystwa są:

 1. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój zasobów ludzkich.
 2. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej zmierzającej do samodoskonalenia.
 3. Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego zrozumienia i tolerancji.
 5. Działania na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska i zdrowia.
 6. Zapobieganie patologii, uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym.
 2. Inicjowanie działań, mających na celu promocję zdrowia i upowszechnienie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony zdrowia.
 3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, społeczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 4. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych.
 5. Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, społecznej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, zmierzającej do samodoskonalenia.
 6. Propagowanie krajoznawstwa jako formy wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
 7. Wspieranie działań mających na celu promocję sportu i zdrowego stylu życia.
 8. Inicjowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji.
 9. Szkolenia, seminaria, konferencje, fora.
 10. Doradztwo zawodowe, w tym doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
 11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Promocję i organizację wolontariatu.
 13. Partnerstwa publiczno – prywatne.
 14. Inicjowanie działań mających na celu wzrost porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 15. Współpracę międzynarodową z instytucjami realizującymi te same lub zbliżone cele co Towarzystwo.
 16. Wydawanie czasopism, książek oraz publikacji multimedialnych związanych z działalnością statutową Towarzystwa.
 17. Aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których finansowana będzie działalność statutowa Towarzystwa.
 18. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.
 19. Jako priorytet towarzystwo stawia sobie działalność na rzecz młodzieży, jej aktywizacji, rozwoju i wszelakiej pomocy

 

CEN

Centrum Edukacji Nieformalnej  – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka

foto

Stowarzyszenie zostało powołane do życia na zebraniu założycielskim dnia 13 października 2006 roku. Dnia 7 lutego 2007 roku Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273798 uzyskując tym samym osobowość prawną.

Członkami Stowarzyszenia są w większości osoby z doświadczeniem zarówno w edukacji formalnej (szkolnej), jak i nieformalnej (pozaszkolnej) – nauczyciele, pedagodzy, socjologowie, entuzjaści edukacji poprzez zajęcia ruchowe typu „outdoor” i „adventure” – którzy poszukują bardziej efektywnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym Stowarzyszeniem, nasze działania na polu edukacji nieformalnej będą jeszcze bardziej wydajne i efektywne.

Stowarzyszenie stale współpracuje z organizacjami o podobnym profilu działania z całego świata, a będąc członkiem The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE), cieszy się pełnym poparciem ze strony tej organizacji dla swoich działań na terenie Polski.

Do tej pory Stowarzyszenie realizowało m.in. następujące projekty:

 • „Non Formal and FormalPartnership in AdultEducation”
 • CIRCO’Natural oraz CIRCO’Natural2
 • „Prze(s)życia”
 • „Senior zmienia się z Orange”
 • „Wzbij się wyżej”
 • „O!Twórz Siebie”
 • Coroczne Regaty Windsurfingowe
 • VII edycji Zawodów Aerobikowych
 • Liczne projekty lokalne

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. a) utworzenie i aktywne działanie w ramach Centrum Edukacji Nieformalnej w Ośrodku „Frajda” w Czarnocinie w gminie Stepnica;
 2. b) współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną w Polsce i za granicą;
 3. c) promowanie najefektywniejszych praktyk edukacji nieformalnej;
 4. d) współpracę z ośrodkami naukowymi i inicjowanie badań na polu edukacji nieformalnej;
 5. e) działanie na rzecz młodzieży;
 6. f) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w celu wymiany młodzieży;
 7. g) prowadzenie akcji informacyjnych w różnych formach;
 8. h) prowadzenie zajęć o charakterze przygody z walorami edukacyjnymi i terapeutycznymi;
 9. i) tworzenie eksperymentalnych programów edukacyjnych;
 10. j) organizację warsztatów, szkoleń, kursów i konferencji, festiwale, przeglądy, konkursy, turnieje, rozgrywki sportowe, wydarzenia o charakterze kulturalnym, promujące sztukę, kulturę, kulturę fizyczną i dziedzictwo narodowe;
 11. k) aktywne uczestnictwo w życiu społecznym ze szczególnym naciskiem na współdziałanie ze środowiskiem lokalnym;
 12. l) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej.

 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. a) promowanie wszelkich form edukacji nieformalnej wśród różnych grup społecznych i prowadzenie aktywnej działalności w tym zakresie;
 2. b) podnoszenie kwalifikacji osób zainteresowanych działalnością w sferze edukacji nieformalnej oraz kreowanie postaw liderów grup nieformalnych;
 3. c) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć młodzieżowych;
 4. d) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi;
 5. e) popularyzacja idei outdoor, form aktywności ruchowej i kultury fizycznej;
 6. f) kształtowanie umiejętności życia i współżycia w różnych grupach społecznych;
 7. g) kształtowanie cech i postaw społecznie użytecznych;
 8. h) działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 9. i) wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych;
 10. j) promowanie postaw proekologicznych;
 11. k) promowanie zdrowego stylu życia;
 12. l) promowanie postaw twórczych i kreatywnych poprzez realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.